Data utworzenia: 01.03.2023Zmodyfikowany: 05.04.2023

Zapraszamy podmioty publiczne do udziału w rekrutacji uzupełniającej do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA)”. Rekrutacja prowadzona jest w ramach pierwszej ścieżki wsparcia w OWDA i dotyczy wyłącznie nowej usługi audytu uproszczonego. Zgłoszenia przyjmujemy od 8 marca do 22 marca 2023 r.

Adresaci

Nabór uzupełniający skierowany jest do podmiotów publicznych, które:

  • brały już udział w rekrutacji do projektu ale nie zakwalifikowały się ze względu na wyczerpanie limitów miejsc oraz
  • nie zostały zakwalifikowane do drugiej ścieżki wsparcia w OWDA.

Audyt uproszczony

Audyt uproszczony to inaczej inwentaryzacja dostępności architektonicznej. Polega ona na ocenie dostępności pojedynczego pomieszczenia lub określonej, ograniczonej funkcjonalnie strefy budynku. Może to być na przykład strefa wejściowa zewnętrzna, strefy wejściowa w budynku, miejsce obsługi klienta, komunikacja pionowa. Audyt uproszczony obejmuje również dojście do danego pomieszczenia lub strefy budynku z zewnątrz.

Zasady rekrutacji

Rekrutację prowadzimy wyłącznie w formie elektronicznej. Aby wziąć w niej udział, prosimy wypełnić Formularz zgłoszeniowy do audytu uproszczonego (Załącznik nr 5) a następnie przesłać go na adres mailowy owda@pfron.org.pl .

Prosimy, aby wszystkie dokumenty były zapisane w formacie pdf i podpisane elektronicznie przez osobę do tego uprawnioną. Do dokumentów podpisywanych przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną prosimy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Kryteria rekrutacji

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia. Jeśli założony limit miejsc nie zostanie osiągnięty, wówczas ogłosimy kolejny nabór otwarty dla wszystkich podmiotów publicznych.

Dodatkowe informacje:

Wzór formularza zgłoszeniowego do audytu uproszczonego.

Dane kontaktowe pracowników OWDA.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące audytu uproszczonego.


Autor: Katarzyna Gierczak-Kasa