Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) to pilotażowy projekt doradczy realizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji ,,FAR” we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ARQiteka Biurem Projektowym Marta Kulik.

Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów publicznych w zapewnieniu dostępności architektonicznej obiektów i ich bezpośredniego otoczenia. Udzielane jest ono między innymi poprzez:

  • profesjonalny audyt dostępności budynku,
  • informacje na temat rozwiązań służących zapewnieniu dostępności,
  • doradztwo merytoryczne w zakresie dostępności architektonicznej.

Projekt realizujemy dwutorowo, w ramach tak zwanych ścieżek wsparcia – pierwszej i drugiej. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Działania projektowe zakończyły się 31.12.2023 r. 

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19. 

Wartość finansowania

7 156 682,82 zł, w tym:

  • środki EFS - 6 031 652,28 zł
  • dotacja celowa z budżetu państwa – 1 125 030,54 zł
Czas trwania projektu

1 czerwca 2021 r. – 31 grudnia 2023 r.