Audyt uproszczony dotyczył budynku podmiotu świadczącego usługi w zakresie ochrony zdrowia. Problemem zgłoszonym przez podmiot była aranżacja pomieszczenia ogólnodostępnego- rejestracji w jednym z budynków. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków obejmujący obszar, na którym zlokalizowany jest budynek.

Ocena dostępności budynku ze wskazaniem barier i utrudnień:

 • Na dojściu do rejestracji, z której korzystają osoby nie będące stałymi użytkownikami, brak jest elementów informacyjnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku, nie ma systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni FON.
 • Na posadzce hallu i korytarzy nie występują kontrastowe elementy, mogące stwarzać wrażenie różnicy wysokości u osób z niepełnosprawnością wzroku, intelektualną, psychiczną.
 • W otoczeniu punktu informacji/rejestracji występują elementy wystające ponad 0,1m od ściany na wysokości pomiędzy 0,7 m a 2,4 m (np. blat stołu ograniczającego przejście do korytarza, skrzynka z hydrantem), co może powodować niekontrolowane wejście w przeszkodę przez osoby niewidome, słabowidzące lub mające trudności z koncentracją.
 • Brak jest kontrastu pomiędzy ścianami lub cokołem a posadzką na poziomie min. 30% LRV.
 • Pionowe i poziome elementy wykończenia nie posiadają między sobą kontrastu min. 50% LRV zalecanego w standardach dostępności, co stanowi utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 • W przestrzeni hallu brak jest stolików, blatów, krzeseł z oparciami i podłokietnikami ułatwiającymi wstawanie i siadanie osobom z trudnościami ruchowymi, o kontraście na poziomie min. zalecane 50% LRV w stosunku do ścian i posadzki.
 • Głębokość lady jest mniejsza niż min. 0,3m, co utrudnia podjechanie wózkiem inwalidzkim oraz wsunięcie nóg osobie siedzącej.
 • Blat nie posiada zabezpieczenia krawędzi chroniącej przed spadaniem dokumentów.
 • Przy blacie nie zapewniono przestawnego miejsca siedzącego dla pacjentów wyposażonego w oparcie i podłokietniki ułatwiające siadanie i wstawanie osobom o ograniczeniach ruchowych.
 • Przy ladzie brak jest miejsca na odkładanie sprzętu rehabilitacyjnego (kuli, laski) oraz parasola.
 • Za plecami osoby pracującej w punkcie informacji/rejestracji brak jest skupionego źródła światła.
 • Punkt informacji/rejestracji nie jest wyposażony w elementy przeznaczone dla osób słabowidzących i niewidomych - urządzenia powiększające (np. lupy, powiększalniki), informacje opisane pismem Braille’a, dostęp do tłumacza polskiego języka migowego.
 • Brak również urządzenia do wspomagania osób niedosłyszących – pętli induktofonicznej oraz wyświetlacza z informacją w języku migowym.
 • Na tablicy brak jest oznaczeń kierunkowych (strzałek) oraz informacji o lokalizacji toalet.
 • W strefie wejściowej brak jest krótkiej informacji wizualnej (np. strzałki z opisem) kierującej do rejestracji i toalet dla pacjentów. Brak jest planu tyflograficznego rozkładu pomieszczeń, oznaczeń dotykowych, kodów QR czy systemu informacji dostępnego z poziomu urządzeń cyfrowych, takich jak smartfon czy opaski dla niewidomych. Utrudnia to orientację i samodzielne poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.
 • Drzwi toalet nie posiadają kontrastu w stosunku do tła na poziomie min. 50% LRV. Informacja na drzwiach toalet umieszczona jest powyżej wysokości max. 1,6m i nie posiada kontrastu na poziomie min. 50% LRV w stosunku do tła. Przy/na drzwiach brak jest informacji przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością wzroku i planu tyflograficznego wyposażenia.

Proponowane rozwiązanie niwelujące bariery i utrudnienia we wskazanym obszarze:

 • Zabezpieczenie elementów wystających ze ściany ponad 0,1m na wysokości pomiędzy 0,7 a 2,4m (stół, gaśnica) np. cokołem o wysokości 7 cm lub poprzeczką umieszczoną na wysokości 30cm nad poziomem posadzki lub poprzez zabudowę od posadzki do spodu elementu albo takie ustawienie wyposażenia, aby ograniczyć możliwość niekontrolowanego wejścia w przeszkodę przez osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wprowadzenie kontrastu barwnego pomiędzy ścianą a posadzką na poziomie min. 30% LRV np. zastosowanie na styku ścian i podłogi kontrastowych pasów o szerokości 15-30 cm lub zastosowanie w posadzce liniowego oświetlenia wzdłuż ścian, o osłoniętych źródłach światła i takim natężeniu, aby nie oślepiało.
 • Zwiększenie kontrastu wizualnego pomiędzy posadzką a pionowymi elementami zabudowy lady rejestracji. Zalecane jest np. wprowadzenie cokołów w kontrastowej barwie czy stosowanie w posadzce liniowego oświetlenia wzdłuż takiej zabudowy, o osłoniętych źródłach światła i takim natężeniu, aby nie oślepiało osób.
 • Oznakowanie ościeżnicy lub obrysu drzwi wokół ościeżnicy za pomocą kontrastowych pasów wyróżniających się kolorystycznie od tła otoczenia na poziomie min. 50% LRV.
 • Zmiana wymiarów obniżonego blatu lady – należy zapewnić możliwość podjechania wózkiem inwalidzkim lub wygodnego podsunięcia krzesła na głębokość 0,30 m i szerokość 0,75 m pod ladę, przy czym wysokość strefy podjazdu pod ladą powinna wynosić min. 0,67 m.
 • Przy stanowisku rejestracji z obniżoną ladą umieszczenie przestawnego siedziska zgodnego z zaleceniami standardów dostępności, wyposażonego w oparcie i podłokietniki.
 • Wskazanie dogodnego miejsca na odkładanie sprzętu rehabilitacyjnego przy ladzie informacji/rejestracji.
 • Wyposażenie rejestracji w blat do wypełniania druków, formularzy oraz siedziska dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, zgodnie z standardami dostępności, wyposażone w oparcia i podłokietniki z pozostawieniem swobodnego przejścia o szerokości min. 1,80 m.
 • Wyposażenie punktu informacji/rejestracji w dostęp do tłumacza polskiego języka migowego. Dopuszcza się wykorzystanie zdalnego tłumacza polskiego języka migowego [PJM].
 • Przeanalizowanie wyposażenia punktu informacji / rejestracji w stanowiskową pętlę induktofoniczną lub zastosowanie innego rozwiązania ułatwiającego komunikację osobom niedosłyszącym. Dopuszczalne jest wyznaczenie pomieszczenia, w którym pętla będzie zapewniona, do którego będą zapraszane osoby słabosłyszące. Stanowiska wyposażone w pętlę należy czytelnie oznaczyć przy pomocy międzynarodowego symbolu pętli indukcyjnej. Pętle induktofoniczne służą zapewnieniu prawidłowego, w miarę możliwości samodzielnego, kontaktu użytkownika z niepełnosprawnością słuchu z personelem.
 • Zamieszczenie w strefie wejściowej krótkiej i prostej informacji (wizualnej i dotykowej dostosowanej do potrzeb osób niewidomych) kierującej do głównych stref funkcjonalnych w budynku, pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, elementów komunikacji pionowej, - zamontowanie dobrze oświetlonych znaków informacyjnych wizualnych na wysokości wzroku lub zawieszonych na wysokości 2,20m możliwych do odczytania z daleka. Znaki powinny być umieszczone w miejscu dobrze widocznym dla osób siedzących i stojących / chodzących. Po zamontowaniu znaki nie powinny powodować odblasków. Znaki mogą być luminescencyjne lub sztucznie oświetlone. Szata graficzna informacji wizualnej powinna być jednolita w całym budynku. - zamontowanie znaków kierunkowych (wyposażonych w strzałki) w miejscach podejmowania decyzji kierunkowych, dokonywania wyboru lub zmiany kierunku ruchu, znaki powinny tworzyć logiczną sekwencję prowadzącą użytkownika od punktu do punktu, - zastosowana informacja wizualna powinna być wykonana w formie czytelnych napisów oraz piktogramów / symboli. Napisy należy wykonać czcionką odpowiednio dużą w zależności od odległości czytania zgodnie z tabelą PZN, bezszeryfową, z zachowaniem kontrastu pomiędzy napisami a tłem na poziomie min. 50% LRV. Identyfikację wizualną w postaci piktogramów należy wykonać wg norm: PN-ISO-7001_1997 „Symbole Informacji Publicznej” oraz PN-ISO 3864-1 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Normy dopuszczają montaż tzw. znaków kombinowanych, tj. znaków łączącym znak bezpieczeństwa i jeden lub więcej powiązanych znaków dodatkowych na tym samym prostokątnym nośniku, - informacja dotykowa może zostać umieszczona na ścianie, na półce skośnej lub poręczy; informacja powinna zostać opisana alfabetem Braille'a zgodnie ze standardem Marburg Medium, - informacja dźwiękowa może być pobierana przez kod QR, poprzez bikon (RFID) lub inne rozwiązanie techniczne np. czytnik sensoryczny lub na podczerwień.
 • Uszczegółowienie tablicy informacyjnej o system informacji kierunkowej (strzałki oraz QR kod z możliwością zeskanowania i pozyskania informacji na urządzenie mobilne) oraz uzupełnienie tablicy o informację o pomieszczeniach sanitarnych.
 • Wprowadzenie jednorodnego systemu informacji o pomieszczeniu na/przy drzwiach (przynajmniej w obrębie jednej strefy funkcjonalnej) z informacją o numerze i funkcji pomieszczenia. Informacje powinny być umieszczane zawsze w tym samym miejscu w stosunku do skrzydła drzwi, na wysokości 1,3-1,6m, być w takiej samej formie, o czcionce i kolorystyce z zachowaniem kontrastu kolorystycznego oznaczeń w stosunku do tła oraz powinny prezentować informację zawsze w tej samej kolejności, np. największy powinien być nr pomieszczenia, na drugim miejscu funkcja. Wszystkie znaki powinny być spójne pod względem zastosowanej kolorystyki oraz stylistyki.
 • Montaż na drzwiach lub zaraz obok nich informacji o numerze i przeznaczeniu pomieszczenia dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, w formie wypukłych symboli i/lub liter i alfabetu Braille’a.
 • Montaż na drzwiach lub zaraz obok nich informacji o przeznaczeniu pomieszczenia w formie jednoznacznego i czytelnego piktogramu.