Audyt uproszczony dotyczył budynku podmiotu świadczącego usługi w zakresie pomocy społecznej. Problemem zgłoszonym przez podmiot były wejścia do budynku.

Ocena dostępności budynku ze wskazaniem barier i utrudnień:

 • Budynek posiada trzy wejścia, w tym wejście główne W1 i wejście tylne W2, na podstawie których, po przeprowadzeniu analizy, sformułowano rekomendacje.
 • Analizowane wejścia do budynku zlokalizowane są powyżej poziomu chodnika i nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Schody zewnętrzne przed wejściami stanowią barierę dla osób poruszających się na wózkach.
 • Brak jest wejścia alternatywnego umożliwiającego samodzielny dostęp na kondygnację parteru osobom poruszającym się na wózkach.
 • Wejście główne do budynku wyróżnia się na tle elewacji poprzez zróżnicowanie bryły budynku. Brak jest wyróżnienia kolorem lub totemem informacyjnym.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody o szerokości 2,6m; składające się z sześciu stopni o różnej wysokości, co naraża na potykanie się, zwłaszcza osoby z ograniczeniami ruchowymi i niedowidzeniem.
 • Powierzchnia stopni nie jest antypoślizgowa. Wysokość stopni jest większa niż zalecane max. 0,15m, a głębokość mniejsza niż wymagane min. 0,35m.
 • Przed pierwszym i ostatnim stopniem brak oznaczeń fakturowych, co utrudnia poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzroku. Na pierwszym i ostatnim stopniu biegu nie ma oznaczeń kolorystycznych, zgodnie z zaleceniami standardów dostępności.
 • Przy schodach, z obu stron zlokalizowane są poręcze o wygodnym przekroju i sposobie mocowania umożliwiającym swobodne przesuwanie dłoni.
 • Odległość poręczy od ściany większa niż min. 5cm umożliwia bezpieczne objęcie pochwytu. Poręcze umieszczone są na wysokości ok. 1,0m.
 • Poręczom brak wydłużenia w poziomie poza bieg schodowy, zgodnego z zaleceniami standardów dostępności, co utrudnia osobom z niepełnosprawnością ruchową lub z zaburzeniami równowagi wsparcie się na początku i końcu schodów (np. w celu przełożenia kuli do drugiej ręki), a osobom niewidomym zorientować się, gdzie się schody kończą.
 • Na końcach poręczy brak oznaczeń dotykowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 • Podest przed drzwiami W1 (pełniący równocześnie rolę spocznika) posiada przestrzeń manewrową o wymiarach min. 1,5 x 1,5m i spadku max. 2% poza strefą zajmowaną przez otwierające się skrzydło drzwi zgodnie z zaleceniami standardów dostępności.
 • Przestrzeń manewrowa obok drzwi, po tej stronie co klamka, posiada szerokość min. 0,60m i spadku max. 2%, co umożliwia samodzielne ich obsłużenie przez osobę poruszającą się na wózku.
 • Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się domofon, który umożliwia skontaktowanie się osób z zewnątrz z pracownikami w szczególnych sytuacjach. Część przycisków domofonu umieszczona jest na wysokości większej niż 1,4m, co stanowi utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach i niskorosłych.
 • Na przyciskach brak jest oznaczeń dotykowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 • Wycieraczka na podeście przed drzwiami o wysokości mniejszej niż dopuszczalna max. 0,01m; nie jest stabilnie przytwierdzona do podłoża, co może skutkować przesuwaniem się i przypadkowym podnoszeniem się w górę, a w rezultacie potknięciem użytkownika. Za drzwiami brak jest wycieraczki.
 • Rozwierane skrzydło drzwi zewnętrznych nie wyróżnia się kontrastem w stosunku do tła na poziomie min. 50% LRV, zgodnie z zaleceniami standardów dostępności. Siła, jakiej trzeba użyć do otwarcia drzwi nie utrudnia ich otwarcia. Drzwi zewnętrzne mają szerokość mniejszą niż wymagana obowiązującymi przepisami, tj. min.0,9 m. Wysokość istniejącego progu w drzwiach jest większa niż max. 0,02m zalecana w standardach dostępności.
 • Drzwi wyposażone są w klamkę na wysokości ok. 1,1m w kształcie litery „L” co utrudnia obsługę osobom z trudnościami manualnymi. Kontrast kolorystyczny pochwytu w stosunku do skrzydła drzwi, na poziomie większym niż min. 50% LRV ułatwia korzystanie osobom z niepełnosprawnością wzroku.
 • Przestrzeń manewrowa za drzwiami zawężana jest elementami wyposażenia (stolik). Wejście tylne W2 Wejście główne do budynku wyróżnia się na tle elewacji przez zróżnicowanie bryły (bryła dobudowanych schodów przed wejściem do budynku). Brak jest wyróżnienia kolorem lub totemem informacyjnym. Nad wejściem brak jest zadaszenia.
 • Do wejścia tylnego prowadzą schody o szerokości 2,6 – 5,43 m; składające się z sześciu stopni o różnej wysokości, co naraża na potykanie się, zwłaszcza osoby z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnością wzroku.
 • Wysokość stopni jest większa niż zalecane max. 0,15m a głębokość mniejsza niż wymagane min. 0,35m. Schody stanowią barierę krytyczną dla osób poruszających się wózku.
 • Przed pierwszym i ostatnim stopniem brak oznaczeń fakturowych, co utrudnia poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzroku. Na pierwszym i ostatnim stopniu biegu nie ma oznaczeń kolorystycznych, zgodnie z zaleceniami standardów dostępności. Przy schodach brak poręczy. Podest przed wejściem W2 (pełniący równocześnie rolę spocznika) nie posiada minimalnej przestrzeni manewrowej (o wymiarach min. 1,5 x 1,5m i spadku max. 2%), poza miejscem zajmowanym przez otwierające się skrzydło drzwi, zalecanej w standardach dostępności, niezbędnej dla osób poruszających się na wózku. Przestrzeń manewrowa obok drzwi, po tej stronie co klamka, ma szerokość min. 0,60m i spadek mniejszy niż 2%, co umożliwia samodzielne ich obsłużenie przez osobę poruszającą się na wózku.
 • Przy drzwiach wejściowych W2 brak jest domofonu lub dzwonka, który umożliwia skontaktowanie się osób z zewnątrz z pracownikami w szczególnych sytuacjach. Na podeście przed drzwiami brak jest wycieraczki.
 • Wycieraczka za drzwiami o wysokości mniejszej niż dopuszczalna max. 0,01m; nie jest stabilnie przytwierdzona do podłoża, co może skutkować przesuwaniem się i przypadkowym podnoszeniem się w górę, a w rezultacie potknięciem użytkownika.
 • Rozwierane skrzydło drzwi zewnętrznych nie wyróżnia się kontrastem w stosunku do tła na poziomie min. 50% LRV, zgodnym z zaleceniami standardów dostępności. Siła, jakiej trzeba użyć do otwarcia drzwi nie utrudnia ich otwarcia. Drzwi zewnętrzne mają szerokość 0,82m mniejszą niż wymagana obowiązującymi przepisami, tj. min.0,9 m. Istniejący próg w drzwiach ma wysokość max. 0,02m zalecaną w standardach dostępności.
 • Drzwi wyposażone są w klamkę na wysokości ok. 1,1m w kształcie litery „L” co utrudnia obsługę osobom z niepełnosprawnością manualną. Kontrast kolorystyczny pochwytu w stosunku do skrzydła drzwi, na poziomie większym niż min. 50% LRV, co ułatwia korzystanie osobom z niepełnosprawnością wzroku. Za drzwiami brak jest przestrzeni manewrowej min. 1,5 x 1,5m. Wyłączniki światła w strefie wejściowej wewnętrznej zlokalizowane są na wysokości ok. 1,6m; większej niż 1,0m zalecane w standardach dostępności, co utrudnia skorzystanie osobom niskorosłym i poruszającym się na wózkach.

Rekomendacje w zakresie likwidacji barier krytycznych:

 • Umożliwienie samodzielnego dostępu z terenu na kondygnację parteru wszystkim użytkownikom, np. dzięki budowie pochylni lub przez zastosowanie podnośnika pionowego przy wejściu W1 lub wejściu W2, oba wejścia prowadzą do wspólnej strefy wejściowej, w przypadku realizacji dostępu przez wejście W2 należy oznaczyć dojście od wejścia na teren PP do wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózkach, za pomocą znaków informacyjnych dostosowanych do potrzeb wszystkich użytkowników.
 • Zapewnienie przestrzeni manewrowej przed wejściem W2 (poza przestrzenią zajmowaną przez otwierające się skrzydło drzwi) o wymiarach min. 1,5 x 1,5m (zalecane 2,0 x 2,0m).
 • Powiększenie szerokości drzwi zewnętrznych wejścia W1 i W2 do min. 0,9 m.
 • Usunięcie progu w drzwiach W1 wyższego niż 2 cm. W przypadku braku możliwości usunięcia należy próg odpowiednio wyprofilować poprzez zaokrąglenie jego krawędzi (promień min. 10 mm) lub fazowanie w proporcji min. 1:2 oraz wyróżnić kontrastowym kolorem, a także oznaczyć odpowiednią fakturą, zgodnie z systemem FON.