Charakterystyka podmiotu:

Budynek o sześciu kondygnacjach użytkowych mieszczący się przy ul. ul. Batorego 5 w Warszawie. Oddany do użytku w 1956 roku, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Powierzchnia użytkowa objęta audytem wyniosła 14457,3 m

Zakres zrealizowanego wsparcia:

Audyt dostępności architektonicznej wraz z rekomendacjami. Budynek został objęty „audytem ustandaryzowanym” przeprowadzonym wg metodologii OWDA. Audyt zawierał analizę tzw. „ścieżek dostępu” obejmujących:

  • trasę dojścia do budynku w odległości do 150 m poza terenem PP (od przystanku, parkingu) do wejścia na teren PP,
  • trasę od wejścia na teren PP do wejścia głównego do budynku lub innego wejścia, jeśli wejście główne jest niedostępne oraz znajdujące się przy tej trasie elementy małej architektury,
  • trasę w obrębie budynku od wejścia do budynku do wejść do pomieszczeń, w których świadczone są ogólnodostępne usługi, ze szczególnym uwzględnieniem dojść do pomieszczeń pełniących funkcje kluczowe w obiekcie, do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (w tym pomieszczeń higienicznosanitarnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), pomieszczeń reprezentatywnych oraz pomieszczeń rekomendowanych przez PP w ramach dokumentacji IPDA jako priorytetowych dla PP w zakresie zapewnienia dostępności.

Wnioski i rekomendacje dla podmiotu publicznego opracowane zostały na bazie udostępnionych planów budynku, danych zebranych w trakcie wizji lokalnej oraz sporządzonej przez audytora dokumentacji zdjęciowej.

Ocena dostępności architektonicznej na etapie audytu:

Istniejący budynek jest w większości dostępny dla osób poruszających się na wózkach, możliwy jest stały i samodzielny dostęp na parter budynku poprzez pochylnię zewnętrzną oraz na wyższe piętra za pomocą windy. Wejście główne do budynku jest dostępne dla wszystkich użytkowników. W pobliżu głównego wejścia do budynku wyznaczono jedno miejsca parkingowe dla OzN o wymiarach i oznakowaniu zgodnym ze Standardami Dostępności. Budynek na każdej kondygnacji (z wyłączeniem piętra 5) posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Wymagają one jedynie drobnych zmian i uzupełnień, by zwiększyć ich dostępność dla osób o rożnych potrzebach do poziomu zalecanego
w standardach.

Bariery krytyczne stwierdzono na trasie dojścia od wejścia na teren budynku do wejścia do budynku. Dotyczyły one braku obniżonych krawężników przy przejściach dla pieszych i zbyt wąskiego przejścia przez furtkę. Barierę taką stanowiły również schody pomiędzy czwartym a piątym piętrem w północno – wschodniej części budynku oraz schody na parterze pomiędzy skrzydłem północnym a wschodnim i północnym a zachodnim. Na terenie nieruchomości oraz w  budynku występowały utrudnienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz słuchu: brak czytelnej informacji wizualnej, dotykowej i dźwiękowej. Występowały również utrudnienia dla osób poruszających się na wózkach, np. brak obniżonej lady w punkcie wydawania przepustek i przy stanowisku ochrony umożliwiające podjazd i wygodne skorzystanie z nich, brak odpowiedniej szerokości drzwi w niektórych pomieszczeniach oraz sposób ich otwierania, brak niezbędnej przestrzeni manewrowej w pojedynczych pomieszczeniach. Niezbędna była również poprawa oznakowania dróg ewakuacyjnych uwzględniająca osoby niewidome, słabowidzące, głuche i słabosłyszące, zapewnienie miejsc oczekiwania na ewakuację i montaż urządzeń do ewakuacji oraz opracowanie i wdrożenie procedury ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dotychczas wprowadzone zmiany poaudytowe:

Podmiot publiczny sukcesywnie wprowadza zmiany zasygnalizowane w raporcie. Usunął  już wąskie przejście w ogrodzeniu wewnętrznym (furtkę) oraz  sukcesywnie wymienia drzwi wewnętrzne i usprawnia sposób ich otwierania. Podmiot opracował też procedurę ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.