informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące OWDA. Mamy nadzieję, że wyjaśnią one wątpliwości dotyczące Projektu oraz ułatwią Państwu wypełnianie dokumentów rekrutacyjnych. W przypadku pozostałych pytań, prosimy o kontakt z konsultantami OWDA.

Nie, projekt nie zapewnia finansowania prac budowlanych – nie jest to projekt grantowy ale doradczy. W ramach projektu możliwe jest natomiast uzyskanie informacji na temat źródeł finansowania inwestycji w zakresie dostępności/likwidacji barier architektonicznych i ogólnych warunków ich pozyskania.

Nie jest to warunek zakwalifikowania do Projektu. W ramach Projektu podmioty publiczne mogą natomiast uzyskać informacje na temat źródeł finansowania planowanych zmian oraz możliwości  pozyskania niezbędnych środków finansowych.

Począwszy od trzeciego naboru, rekrutacja do projektu prowadzona jest wyłącznie w formie elektronicznej. W tym celu należy przesłać na adres mailowy owda@pfron.org.pl kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne: Formularz rekrutacyjny i Ankietę samooceny – odrębną dla każdego zgłaszanego budynku. Dokumenty powinny być zapisane w formacie pdf i podpisane elektronicznie przez osoby do tego uprawnione. Do dokumentów podpisywanych przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

W przypadku braków  lub błędów w dokumentacji, informacja o konieczności ich uzupełnienia bądź poprawienia zostanie wysłana indywidualnie do podmiotu publicznego przez regionalnego konsultanta ds. dostępności.

Do poprawnego złożenia dokumentów rekrutacyjnych potrzebna jest wiedza między innymi na temat powierzchni zgłaszanych budynków i ich otoczenia oraz zastosowanych w nich rozwiązań technicznych, zwłaszcza tych, które umożliwiają dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami. Z tego względu ważne jest, by dokumenty zostały wypełnione przez osoby dysponujące najszerszą wiedzą w zakresie dostępności, np. koordynatora dostępności lub osobę wskazaną jako kontaktowa do zadań związanych z realizacją usługi w ramach projektu, będącą w stałym kontakcie z innymi osobami posiadającymi wiedzę na temat różnych aspektów działalności podmiotu i jego warunków technicznych.

Są to kryteria: formalne, punktowe i dotyczące reprezentatywności.

Pierwszym kryterium jest sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym. Tylko kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty mogą zostać ocenione przez Zespół Rekrutacyjny. W przypadku braków lub błędów w dokumentacji, pracownik OWDA kontaktuje się ze wskazanym przedstawicielem PP w celu doprecyzowania niejasności i uzupełnienia dokumentów.

Kolejnym kryterium jest skala punktowa. Każdy z podmiotów otrzymuje określoną liczbę punktów. Podmiotom świadczącym usługi na określonych terenach, w określonych budynkach oraz o określonym charakterze, czyli PP posiadającym najwięcej wyzwań w zapewnianiu dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami, przyznawane są punkty premiujące:

  • 5 pkt – podmioty, które prowadzą usługi na obszarach wiejskich (kod klasyfikacji 3 wg DEGURBA), tj. na obszarach, których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie,
  • 5 pkt – podmioty, w których baza lokalowa służąca świadczeniu usług mieści się
    w budynkach zaprojektowanych w zabytkowej tkance architektonicznej, tj. budynkach wpisanych do rejestru zabytków oraz w budynkach objętych ochroną konserwatorską,
  • 3 pkt – podmioty świadczące usługi o wyjątkowym znaczeniu dla osób
    ze szczególnymi potrzebami, tj. usługi w ramach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

W przypadku uzyskania przez podmioty takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście (podstawowej i rezerwowej) decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń( tj. data i godzina).

Trzecim kryterium istotnym przy podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu podmiotu publicznego do udzielenia wsparcia w ramach projektu jest konieczność zapewnienia pełnej reprezentatywności grupy docelowej, w tym objęcie wsparciem podmiotów z każdego z 16 województw, przy uwzględnieniu ich specyfiki funkcjonowania, wielkości województwa i liczby mieszkańców.

Podejmując decyzję o rodzaju przyznanego wsparcia, Zespół Rekrutacyjny bierze pod uwagę wszystkie informacje zawarte w Ankiecie Samooceny dotyczące aktualnego stanu obiektów w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Istotna jest tu odpowiedź samego podmiotu na pytanie dotyczące oczekiwań i potrzeb, co do rodzaju i zakresu oczekiwanych usług mających na celu wsparcie w zapewnieniu dostępności architektonicznej (pytanie nr 7 w Ankiecie Samooceny). W tym punkcie każdy podmiot publiczny wybiera z katalogu usług pięć, które są dla niego najbardziej istotne i ocenia je w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najbardziej pożądane, a 5 – najmniej. Wskazany katalog potrzeb jest brany pod uwagę przez Zespół Rekrutacyjny. Dokładny zakres wsparcia ustalany jest natomiast przez zespół OWDA i sam podmiot publiczny we wspólnym dokumencie zwanym IPDA (Indywidualny Program Dostępności Architektonicznej).

Rodzaj przyznanego wsparcia wypracowywany jest na późniejszym etapie Projektu, przy czynnym udziale samego podmiotu publicznego w ramach stworzonego wspólnie z nim indywidualnego programu wsparcia w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej (dalej: IPDA). IPDA będzie  opracowywana przez Samodzielnych Specjalistów ds. Dostępności, którzy nawiążą bezpośredni kontakt z podmiotem publicznym niezwłocznie po zakwalifikowaniu go do Projektu.

Tak, każdy podmiot publiczny może złożyć odwołanie od wyniku oceny przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny. Ocenę zasadności odwołania i decyzję o zakwalifikowaniu podmiotu podejmuje Panel Ekspertów. Decyzja podjęta przez Panel Ekspertów na skutek odwołania się podmiotu publicznego jest decyzją ostateczną, od której nie przysługuje dalsze odwołanie. Co ważne, odwołanie od decyzji Zespołu Rekrutacyjnego dotyczy zakwalifikowania bądź nie do projektu, nie dotyczy natomiast charakteru i zakresu uzyskanego wsparcia.

Każdy podmiot publiczny może zostać oceniony przez Zespół Rekrutacyjny maksymalnie dwa razy. Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane do projektu z powodu braku miejsc, trafiają automatycznie na listę rezerwową i zostają poddane ocenie Zespołu w kolejnym etapie naboru. Wnioski, które zostały odrzucone z powodu błędów lub braków w dokumentacji, powinny zostać uzupełnione lub poprawione i ponownie przesłane do oceny Zespołu Rekrutacyjnego. Informacja o konieczności uzupełnienia lub dokonania korekty złożonych dokumentów zostanie przekazana indywidualnie podmiotowi publicznemu przez pracowników OWDA. Wnioski te będą brane pod uwagę w kolejnym etapie rekrutacji.

Termin nadesłania dokumentów rekrutacyjnych nie ma wpływu na decyzję Zespołu  Rekrutacyjnego, o ile zostaną one wysłane w terminie przewidzianym dla danego etapu rekrutacji. Kolejność złożenia wniosku będzie miała natomiast wpływ przy zakwalifikowaniu do Projektu wniosków, które decyzją Zespołu otrzymały taką samą liczbę punktów.

W ramach projektu przewidziano dwa rodzaje wsparcia wyodrębnione ze względu na rodzaj podmiotów. Jest to:

  • Wsparcie strategiczne, które obejmie 100 beneficjentów rekrutujących się spośród podmiotów publicznych m.in. szczebla centralnego, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, szpitali klinicznych, dworców kolejowych i autobusowych zlokalizowanych w dużych miastach, szkół wyższych, obiektów kultury i sądów. Średnio będzie to 6 podmiotów w każdym z województw, przy czym z uwagi na zlokalizowanie w Warszawie dużej liczby instytucji szczebla centralnego liczba podmiotów z terenu województwa będzie wyższa (10 podmiotów w województwie mazowieckim);
  • Wsparcie standardowe, które obejmie 350 beneficjentów rekrutujących się spośród podmiotów świadczących usługi o zasięgu regionalnym i lokalnym, gdzie bazą lokalową są pojedyncze budynki lub ewentualnie budynki towarzyszące m.in.: oddziały NFZ, centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, szpitale, przychodnie, placówki edukacyjne, starostwa powiatowe, urzędy gmin, urzędy pocztowe, dworce kolejowe i autobusowe oraz inne – średnio 22 podmioty w każdym z 16 województw.

O terminie wykonania usługi każdy podmiot publiczny zakwalifikowany do Projektu zostanie poinformowany indywidualnie.

Oczywiście, udział w projekcie doradczym OWDA nie wpływa na możliwość przystąpienia do innych projektów realizowanych przez PFRON. Wręcz przeciwnie, na przykład w projekcie Dostępny Samorząd – Granty wymagane jest skorzystanie z usługi doradczej w zakresie dostępności budynku, którą można uzyskać między innymi w ramach OWDA.

Projekt OWDA i projekt Dostępny Samorząd – granty to dwa różne projekty współfinansowane z funduszy europejskich. Pierwszy jest projektem doradczym, drugi – grantowym. Podmioty publiczne zgłaszają się do nich niezależnie od siebie. W projekcie Dostępny Samorząd – granty o udzielenie grantu mogą ubiegać się wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego na rzecz swoich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Takiej gwarancji nie ma. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku w ramach projektu Dostępny samorząd – granty jest wykazanie we wniosku, z jakiego wsparcia doradczego jednostka samorządu terytorialnego zamierza skorzystać na etapie realizacji przedsięwzięcia grantowego. Warunki uznaje się za spełnione, jeśli z wniosku wynika, iż wnioskodawca skorzysta z doradztwa świadczonego przez Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej lub skorzysta z doradztwa innego podmiotu albo eksperta, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz zapewniania dostępności.

Wnioskodawcy ubiegający się o grant w projekcie „Dostępny samorząd – granty” są zobowiązani do wskazania we wniosku, z jakiego wsparcia doradczego zamierzają skorzystać na etapie realizacji przedsięwzięcia grantowego. Gdy na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca nie posiada informacji o zakwalifikowaniu się do projektu OWDA, może podać informację, iż ubiega się o wsparcie doradcze z tego projektu lub, aby zapewnić sobie możliwość sfinansowania usług doradczych w przypadku niezakwalifikowania projektu do OWDA - zaplanować wydatek związany z usługą doradczą. Zmiana wniosku w zakresie usługi doradczej będzie możliwa na etapie realizacji umowy o powierzenie grantu. Zwracamy uwagę na możliwe ryzyko braku finansowania usługi doradczej w ramach OWDA i konieczność zapewnienia finansowania usługi doradczej z własnych środków (w przypadku nieuwzględnienia żadnego wydatku na usługę doradczą w budżecie projektu „Dostępny samorząd – granty”

Do złożenia wniosku wystarczające jest wskazanie w nim, z jakiego wsparcia doradczego zamierzają skorzystać na etapie realizacji przedsięwzięcia grantowego.

W przypadku rozliczenia umowy, podpisanie i zrealizowanie Indywidualnego Planu Dostępności Architektonicznej będzie niezbędne do uznania spełniania warunku skorzystania z usługi OWDA.

W projekcie „Dostępny samorząd – granty” nie ma obowiązku wykonania audytu. Jednym z warunków koniecznych do złożenia wniosku jest skorzystanie z usługi doradczej.

Wnioskodawcy ubiegający się o grant w projekcie „Dostępny samorząd – granty” w przypadku skorzystania ze wsparcia doradczego w ramach OWDA w budżecie projektu wykazują usługę doradczą z kwotą 0,00 zł. W przypadku gdy na dzień złożenia wniosku JST nie został jeszcze zakwalifikowany do projektu OWDA, we wniosku rekomendujemy zaplanowanie wydatku na usługę doradczą, która zostanie zakupiona u eksperta/podmiotu zewnętrznego. Po zakwalifikowaniu się do projektu OWDA oraz przyznaniu grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, będzie możliwość zwrócenia się z prośbą o zmiany we wniosku.

Rekomendacje OWDA nie są wiążące dla PP. Podmiot publiczny, który uzyskał wsparcie w ramach Projektu nie będzie też poddany kontroli w zakresie zrealizowania zadań wskazanych w rekomendacjach czy audycie. Przeprowadzony audyt bądź doradztwo z założenia ma być pomocą w przygotowaniu i zaplanowaniu procesu zmian w zakresie dostępności architektonicznej oraz wskazówką dotyczącą dalszych kroków w tym temacie. Prosimy jednak pamiętać, że obowiązek zapewnienia dostępności (w tym architektonicznej) osobom ze szczególnymi potrzebami nakłada na podmioty publiczne ustawa o zapewnianiu dostępności.

W przypadku wsparcia o charakterze standardowym, jeden PP może zgłosić do projektu maksymalnie 3 budynki o łącznej powierzchni nie przekraczającej 10 000 m², w których prowadzone są jednorodne usługi (np. z zakresu pomocy społecznej). W przypadku wsparcia o charakterze strategicznym decyzja o liczbie budynków, liczbie kondygnacji oraz całkowitej powierzchni objętej wsparciem podejmowana będzie w ramach konsultacji z PP na etapie opracowania IPDA, po wcześniejszej akceptacji Panelu Ekspertów.

Co istotne, dla każdego zgłaszanego budynku musi zostać przygotowana oddzielna Ankieta Samooceny.

W przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, datą złożenia wniosku jest data wpływu dokumentów do biura OWDA (nie data stempla pocztowego).

Dokumenty rekrutacyjne wysłane drogą mailową muszą być podpisane elektronicznie przez osoby do tego upoważnione. Z tego względu skan podpisanych dokumentów nie spełnia wymogów formalnych i nie będzie mógł zostać poddany ocenie Zespołu Rekrutacyjnego. Informacja na ten temat wraz z prośbą o ponowne przesłanie dokumentów w odpowiedniej formie zostanie wysłana indywidualnie do danego podmiotu.